Financieel overzicht 2017

Geplaatst op: 05 april 2018 door Sjaak van der Leij

In tegenstelling tot het jaar 2016 heeft de stichting een evenwichtig en rustig jaar gekend:

Ondanks het feit, dat we het grootste deel van het afgelopen jaar een beperkte opslagruimte hebben gehad, heeft de opslag van goederen geen al te grote problemen opgeleverd. Door de twee transporten zodanig te plannen, dat we niet in de problemen kwamen met ruimte voor de opslag, hebben we alles in goede banen kunnen leiden.


Lees hier het volledige financieel overzichtFinancieel overzicht 2016

Geplaatst op: 12 februari 2017 door admin

Voor de stichting is 2016 een redelijk turbulent jaar geworden en dat heeft ook zijn weerslag gehad op de financiën: per medio 2016 kregen we namelijk van de beheerder van de loods aan de Lange Dreef te horen, dat de opslagruimte tegen het einde van het jaar in grote mate beperkt zou worden, aangezien hij meer ruimte nodig heeft voor zijn zakelijke activiteiten. Voor een goede bedrijfsvoering van onze stichting is een goede en ruime opslagruimte essentieel. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een goede vervangende ruimte, maar echter (nog) niet gevonden. Gelet op het feit, dat de huidige loods in de tweede helft van 2016 stampvol stond met goederen, hebben we als bestuur besloten om extra volume te genereren voor het najaarstransport van 2016. Dit heeft geresulteerd in twee vrachtwagens met een totale inhoud van 200 m³, die per medio september 2016 richting Roemenië zijn vertrokken. De extra vrachtwagen hadden we bij het opstellen van de begroting (per begin 2016) niet voorzien en is dan ook betaald moeten worden uit onze reserves.


Lees hier het volledige financieel overzichtFinancieel overzicht 2015

Geplaatst op: 05 april 2016 door admin

In onze berichtgeving in de afgelopen jaren is al regelmatig aangegeven, dat een gift of een donateurschap ten baten van de Stichting Contacten Roemenie - Vianen aftrekbaar is bij de belastingopgave. Dit komt doordat wij als stichting – sinds begin 2012 – (wederom) erkend zijn als charitatieve instelling. Deze instellingen zijn terug te vinden op de website van ANBI (Algemene Nut Beogende Instellingen).

In financieel opzicht is 2015 voor onze stichting een voortreffelijk jaar geworden, dat enerzijds in grote lijnen is verlopen, zoals aan het begin van het jaar was begroot en anderzijds (dankzij enkele vorstelijke giften van organisaties, die anoniem wensen te blijven) het mogelijk werd om de twee geplande transporten te realiseren. De tegenvallende inkomsten uit verkoop/acties werden daardoor ruimschoots gecompenseerd, zodat we zelfs wat geld hebben kunnen toevoegen aan ons slinkende vermogen in de afgelopen jaren.


Lees hier het volledige financieel overzichtFinancieel overzicht 2014

Geplaatst op: 04 april 2015 door admin

In financieel opzicht is 2014 een redelijk turbulent jaar geworden: We wisten al, dat het derde transport van 2013 ten laste van de begroting van dit jaar zou komen en dat hebben we dan ook (natuurlijk) in deze begroting opgenomen. Maar dat er dit jaar – in financieel opzicht, naast de twee regulier geplande transporten – ook nog een vierde transport moest worden afgeboekt hebben we bij het opstellen van de begroting niet kunnen voorzien. Meer over dit extra transport leest u in het jaarverslag van onze secretaris. Dat er forse afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn opgetreden is dan ook niet zo verwonderlijk.


Lees hier het volledige financieel overzichtFinancieel Overzicht 2013

Geplaatst op: 14 januari 2014 door admin

Qua hulpverlening aan de door ons te helpen gemeenten in Roemenië (Gilau, Cluj en Reghin) is 2013 weer een voorspoedig jaar geworden: Het gehele jaar door is er op grote schaal hulpgoederen ingezameld, de goederen zijn door vrijwilligers op keurige wijze ingepakt in dozen en middels twee hulptransporten – zoals gepland; in juni en september – zijn de goederen netjes afgeleverd en verspreid in Roemenië.

In oktober kreeg het bestuur van de gemeente Vianen te horen, dat het pand op het Sluiseiland binnen enkele maanden ontruimd moet worden om plaats te maken voor de geplande bouw van appartementen op deze locatie. Na enig zoekwerk werd een nieuw onderkomen gevonden, en wel in een loods aan de Lange Dreef. Aangezien dit pand een stuk kleiner is dan de vorige locatie en bovendien gedeeld moet worden met de manege Bosgoed is de opslagruimte beperkter dan daarvoor. Aangezien er in de maand november voor nog meer dan een truck met oplegger aan hulpgoederen op de locatie Sluiseiland aanwezig was, wat ook de nodige inspanning zou kosten om naar Lange Dreef te verhuizen, is besloten om voor 2013 nog een extra “wintertransport” in te gelasten. Gelet op de financiële reserves bleek dit – met wat hangen en wurgen – mogelijk te zijn.

Uit onderstaand overzicht over 2013 blijkt, dat het bestuur – door voortdurend op de uitgaven te letten – in staat is gebleken om ruim binnen het begrote negatieve saldo van € 4.700,= te blijven: Het begrote negatieve saldo is omgezet in een positief saldo van ca. € 1.100,=! De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat hier nog niet de kosten van het “wintertransport” en een toegezegde financiële bijdrage vanuit de gemeente Vianen zijn begrepen. Maar laten we wel wezen, deze financiële meevaller is niet alleen de verdiensten van het bestuur:

• Onze contribuanten hebben zich in het afgelopen jaar weer “van hun royale kant” laten zien. Daarvoor onze hartelijke dank.

• Dankzij de medewerking van diverse vrijwilligers hebben we tijdens de Sleepbootdagen acties kunnen organiseren, die ca. € 2.000,= hebben opgebracht.

• Door zorgvuldig selecteren van onze magazijnbeheerder en de vrijwilligers konden de goederen, die niet geschikt waren om naar Roemenië te versturen, apart worden gelegd voor de verkoop aan opkoophandelaren, hetgeen ook de nodige financiën heeft opgebracht.

• Door zorgvuldig uitzoeken van onze transporteurs, hebben we de kosten van de transporten tot een minimaal bedrag kunnen reduceren. Bovendien heeft het bestuur besloten om de begeleiding van elk transport tot twee personen te beperken.

De financiële afrekening voor het gehele jaar 2013 ziet er als volgt uit:

Kostenplaatsen Realisatie Kostenplaatsen Realisatie
Inkomsten: Uitgaven:
Incidentele giften via Bank en Giro 2.035,00 Diverse uitgaven 480,00
Drukwerk 785,00
Inzameling Vianen 555,00 Begeleiding - geen WIZZ/auto 260,00
Giften vast per maand 315,00
Rente - Subsidie 175,00 WIZZ/ auto kosten 870,00
Inkomsten uit verkoop/acties 3.615,00 Transport kosten vracht 4.840,00
Energie bijdrage 0,00 Oasen 90,00
Speciale giften hulpvraag 150,00 Greenchoice 655,00
Inkomsten medegebruikers 2.525,00 Bankkosten 145,00
Speciale hulpaanvraag 150,00
Totale inkomsten 9.370,00 Totale uitgaven 8.275,00
Negatief saldo 0,00 Positief saldo 1.095,00
Totaal 9.370,00 Totaal 9.370,00

Ook tijdens het laatste najaarstransport is gebleken, dat – mede ten gevolge van de financiële crisis – de omstandigheden voor de Roemeense bevolking alleen maar zijn verslechterd: De prijzen van voedsel en andere middelen stijgen nog steeds, de zorghulp neemt voortdurend af, medicijnen worden niet meer vergoed vanuit het ziekenfonds, op pensioens- en uitkeringsbedragen wordt gekort enz., enz.

Dat motiveert ons als stichtingbestuur extra om op de huidige voet verder te gaan met het sturen van goederen en middelen ten behoeve van de armlastige burgers van Roemenië. Het liefst doen we dat via twee transporten per jaar. Om dit te realiseren is uw financiële steun daarbij onmisbaar!

In onze berichtgeving in de afgelopen jaren is al regelmatig aangegeven, dat een gift of een donateurschap ten baten van de Stichting Contacten Roemenie - Vianen aftrekbaar is bij de belastingopgave. Dit komt doordat wij als stichting – sinds begin 2012 – (wederom) erkend zijn als charitatieve instelling. Deze instellingen zijn terug te vinden op de website van ANBI (Algemene Nut Beogende Instellingen).

Nogmaals hartelijk dank voor de van u ontvangen spullen en giften en wij hopen, dat we onze activiteiten in 2014 (met uw steun) kunnen en mogen continueren.

Jan van Beek, penningmeester