Informatie in verband met de ANBI-status van de Stichting

Naam: Stichting Contacten Roemenië – Vianen

RSIN: 0096.46.401

Contactpersonen:

 • Voorzitter Sjaak van der Leij, voor alle (bestuurlijke)vragen over de Stichting
 • Magazijnbeheerder Dik Baars, voor alle vragen over het magazijn en het aanleveren van goederen

Contactgegevens (adressen, telefoonnummers en e-mailadressen) staan op de website van de Stichting


Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter:
Sjaak van der Leij
 • Secretaris:
Els ter Haar
 • Penningmeester:
Jan van Beek
 • Lid:
Jos Vroege


Beleidsplan

Het bestuur van de Stichting stemt – de statuten in acht nemend - in met de volgende beleidsbepalingen:

 • Doelstelling van de Stichting:
 • Het inspelen op de vanuit Roemenië kenbaar gemaakte behoeften.

 • De werkzaamheden:
 • Inzamelen, selecteren en inpakken van om niet verkregen goederen.
 • Het verwerven van gelden en goederen.
 • Het verlenen van materiële en immateriële hulp.
 • Het verzorgen van transporten naar Roemenië.

 • Verwerven van fondsen, via:
 • Donateurs.
 • Incidentele giften.
 • Subsidies.
 • Houden van acties.

 • Omgaan met fondsen en vermogen:
 • De penningmeester beheert de financiële middelen (bankrekeningen, spaarrekening, kas) aan de hand van een opgestelde spreadsheet.
 • Niet acuut benodigde middelen worden op de spaarrekening gedeponeerd.
 • Elk jaar wordt afgesloten met een jaarrekening. Voor het volgende jaar wordt een financiële begroting opgesteld.
 • Tijdens elke bestuursvergadering wordt de stand van zaken met betrekking tot de financiën besproken.
 • In het vierde kwartaal van het jaar worden de jaarrekening en de begroting in het bestuur vastgesteld.

 • Financiële verantwoording:
 • Wordt jaarlijks opgesteld en vermeld op de website van de stichting en in de Nieuwsbrief met een uitleg van de penningmeester.
 • Daarnaast wordt de financiële verantwoording tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond gepresenteerd aan de aanwezigen.
 • Na afloop van elk jaar worden de financiële stukken van de Stichting voorgelegd aan een controlecommissie, bestaande uit twee vrijwilligers binnen de Stichting.
 • De leden van de controlecommissie worden gekozen tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond.

 • Beloningsbeleid:
 • De Stichting bestaat uit enkel vrijwilligers, aan wie geen salaris wordt verstrekt.
 • Aan de bestuursleden en de magazijnbeheerder wordt aan het einde van elk kalenderjaar een (maximale) belastingvrije vrijwilligersvergoeding van € 1.500,= toegekend voor hun structurele inzet en activiteiten ten behoeve van de onderhavige stichting. Deze vergoeding is vastgesteld volgens de normen van de Belastingdienst. Deze vergoeding wordt vervolgens per omgaande als gift teruggestort in de kas van de stichting.

Lexmond, 1 februari 2017